เกี่ยวกับเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี

เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี สยามเทรนนิ่ง จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี สยามเทรนนิ่ง จำกัด พัฒนาต่อเนื่องมาจากเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี สยามอินสเป็คชั่น  แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีแม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2535 โดยงานหลักคือรับตรวจสอบเครน (ปั้นจั่น) ทุกชนิดรวมถึงอุปกรณ์การยกต่างๆ, รับทดสอเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี้ำหนัก,  ออกใบรับรอง, และรับอบรมใช้เครน (ปั้นจั่น) ทุกชนิด, รถโฟร์คลิฟท์ และอุปกรณ์การช่วยยกต่างๆอย่างไรให้ปลอดภัย โดยมีทั้งจัดตามสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงจัด  เป็นสาธารณะตามโรงแรมต่างๆ ด้วย


 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย

 นายกชสุพัฒน์  พุทธิพิพัฒน์ขจร

 

 บริการของเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี ประกอบด้วย

     1.หลักสูตรการใช้เครน(ปั้นจั่น)ชนิดอยู่กับที่และอุปกรณ์การยกอย่างปลอดภัย
     2.หลักสูตรการใช้เครน(ปั้นจั่น)ชนิดเคลื่อนที่และอุปกรณ์การยกอย่างปลอดภัย
     3.หลักสูตรการใช้รอก สลิง โซ่ และอุปกรณ์การยกอื่นๆ
     4.หลักสูตรการขับขี่รถโฟร์คลิฟต์อย่างไรให้ปลอดภัย (ฉบับพิเศษ 1วัน สอบขับพร้อมใบรับรอง)
     5.หลักสูตรการขับขี่รถโฟร์คลิฟต์อย่างไรให้ปลอดภัย (ฉบับมาตรฐาน 2 วัน หัดขับ ฝึกขับ สอบขับ พร้อมใบรับรอง)
     6.หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
     7.หลักสูตรด้านการพัฒนาหัวหน้างาน เช่น ยอดหัวหน้างาน  ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน ฯลฯ
     8.หลักสูตรด้านเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีใหม่ที่น่าสนใจ เช่นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย พรบ.2554 และหลักสูตรเกี่ยวกับกฉหมายใหม่ด้าน      เครน(ปั้นจั่น) และความปลอดภัยในงานเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรี เป็นต้น ฯลฯ.

 

จากประสบการณ์ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีฯ เล็งเห็นการอบรมทางภาคปฏิบัติ จะเป็นตัวเสริมให้การใช้เครนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยกับผู้ใช้งานทุกตำแหน่ง โดยสอดคล้องตาม กฎกระทรวง การกำหนดมาตรฐาน ในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ   ดังนั้นเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีฯ จึงได้เปิดศูนย์ฝึกอบรมเครน (ปั้นจั่น) และรถโฟร์คลิฟท์ เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีมาโดยเน้นภาคปฏิบัติ   อีกทั้งยังมีห้องอบรม พร้อมอุปกรณ์ทันสมัยอย่างครบครัน ซึ่งก่อตั้งอยู่ที่ เลขที่ 889 หมู่ 2 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

 

อีกทั้งทางเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ได้รับการเล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ | เกมยิงปลาได้เงินง่าย | แอพพลิเคชั่นเกมยิงปลา | เล่นเกมยิงปลาได้เงินจริง | เล่นเกมฟรีทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

Visitors: 46,349